19th Ave New York, NY 95822, USA

Процедура за избор на изпълнител

Във  връзка с изпълнение на проект„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в Диджимарк Студио ООД чрез специфични обучения, Договор № BG05M9OP001-1.022-0020-C01“, обявяваме процедура за избор на изпълнител с публична покана.
Тръжната документация може да свалите от тук:

Leave a comment